fbpx

Ochrana osobných údajov

Politika na ochranu osobných údajov (GDPR)

(ďalej len ako „Politika“)
platné odo dňa 1.3.2022

Je pre nás dôležité, aby ste sa pri používaní našich služieb cítili bezpečne a aj preto je ochrana Vašich osobných údajov významným prvkom budovania systémov a postupov využívaných v našej spoločnosti. Táto Politika vysvetľuje akým spôsobom v spoločnosti DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., so sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 391 000, ako prevádzkovateľ spracúvame Vaše osobné údaje pri poskytovaní našich služieb.

Zdôrazňujeme, že naša spoločnosť sa zaväzuje neustále zlepšovať politiku, postupy a systém bezpečnosti ochrany osobných údajov a za týmto účelom ich primerane inovovať a zdokonaľovať. V snahe zabezpečiť efektívnu ochranu osobných údajov sa zaväzujeme získavať a uplatňovať v praxi najnovšie poznatky. Zároveň sa zaväzujeme budovať firemnú kultúru v oblasti bezpečnosti ochrany osobných údajov a zabezpečiť a následne zvyšovať všeobecné povedomie o tejto téme a jej dôležitosti.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako “GDPR”) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOÚ“) a  ďalšími predpismi.

Zamestnanci našej spoločnosti a ďalšie osoby podieľajúce sa na našej činnosti sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokumentoch ako aj o záležitostiach týkajúcich sa používateľov papierových Straveniek, papierových Nápojoviek, papierových Daršekov (ďalej spolu len „Produkty v papierovej forme“) a eStraveniek, eNápojoviek, eDaršekov, Rekre poukazov, eKantíny, Karty Bonusovka a služby TopUp (ďalej spolu len ako „Produkty v elektronickej forme“ a Produkty v papierovej forme a Produkty v elektronickej forme ďalej spolu aj ako „Produkty“), ktoré sme získali pri výkone svojej činnosti, najmä podľa zákona č. 311/2001Z. z. zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“), zákona č. 492/2009 Z. z.  o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, a ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o používateľoch našich Produktov.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na tel. čísle: 041/500 52 78, e-mailom na dpo@fpoho.sk alebo poštou na adresu nášho sídla: DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina.

1. Čo sú osobné údaje?

1.1           Osobné údaje znamenajú akékoľvek údaje, na základe ktorých Vás môžeme identifikovať, či už priamo alebo nepriamo. Osobné údaje tak môžu byť napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia alebo IP adresa.

1.2          GDPR rozoznáva aj osobitnú kategóriu osobných údajov, ku ktorej je potrebné pristupovať mimoriadne citlivo. Osobitné údaje sú také údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, ale aj genetické údaje, biometrické údaje ako odtlačky prstov určené na Vašu identifikáciu, či údaje týkajúce sa zdravia. Naša spoločnosť nespracúva osobitné kategórie osobných údajov. V prípade, ak ste nám takéto údaje odovzdali, prosím Vás, aby ste nás o tom informovali prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov a my zabezpečíme ich vymazanie z našich databáz.

2. Prečo spracúvame osobné údaje?

2.1        Spracúvanie osobných údajov znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi, ako napríklad ich získavanie, usporadúvanie, uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, šírenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

2.2        Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým preto, aby sme Vám mohli poskytovať služby v oblasti zabezpečovania stravovania, rekreácie zamestnancov, ako aj iné služby alebo tovary, a to prostredníctvom našich Produktov, a teda zabezpečiť bezpečný a plynulý priebeh poskytovania stravovacích služieb, služieb v oblasti rekreácie a iných služieb a tovarov formou našich Produktov, a to medzi:

2.2.1     Klientami (toto označenie budeme používať v texte aj ďalej, pričom znamená právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa ako zamestnávateľa alebo fyzickú osobu, ktorá je povinná v zmysle Zákonníka práce alebo iných právnych predpisov zabezpečiť sebe alebo svojim zamestnancom poskytovanie stravovacích alebo iných služieb alebo poskytnutie tovarov, pričom si zvolila zabezpečovanie týchto služieb alebo tovarov prostredníctvom našich Produktov a s ktorou máme uzatvorenú zmluvu), a ich

2.2.2     Zákazníkmi (toto označenie budeme používať v texte aj ďalej, pričom znamená zákazníkov poskytovateľov, a to najmä zamestnancov Klientov, ktorí prostredníctvom našich Produktov platia za stravovacie alebo iné služby ) a

2.2.3     Poskytovateľmi takýchto služieb (toto označenie budeme používať v texte aj ďalej, pričom znamená poskytovateľov stravovacích služieb, t.j. právnické alebo fyzické osoby – podnikateľov, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie a iné služby a tovary, teda akceptujú úhradu za ich služby alebo tovary formou našich Produktov a ktorí s našou spoločnosťou uzatvorili zmluvu).

2.2.4     Kupujúcimi (toto označenie budeme používať v texte aj ďalej, pričom znamená fyzickú osobu nepodnikateľa, ktorá sa rozhodla zabezpečiť sebe alebo tretím fyzickým osobám stravovacie služby, pričom si zvolila zabezpečovanie týchto stravovacích služieb prostredníctvom jedného z našich Produktov v elektronickej forme) a

2.2.5     Držiteľmi karty (toto označenie budeme používať v texte aj ďalej, pričom znamená fyzickú osobu nepodnikateľa, ktorá nie je ani  zamestnancom Kupujúceho alebo Klienta, a ktorá prostredníctvom jedného z našich Produktov v elektronickej priradeného ku karte  zabezpečenej Kupujúcim, platí za stravovacie služby Poskytovateľom).

2.3         Okrem toho Vaše osobné údaje spracúvame aj v prípade, ak to vyžaduje platný právny poriadok SR, plnenie našich zmluvných povinností alebo v prípade, ak potrebujeme chrániť oprávnené záujmy Klientov, Zákazníkov, Kupujúcich, Držiteľov karty, Poskytovateľov, našej spoločnosti alebo v odôvodnených prípadoch aj iných osôb.

3. Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje potrebujeme na: Vaše osobné údaje spracúvame na základe: Osobné údaje, ktoré z tohto dôvodu spracúvame sú najmä:
zabezpečenie stravovacích a iných služieb a poskytovanie tovarov plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 (1) písm. c) GDPR a plnenie zmluvných povinností (vrátane plnenia predzmluvných povinností) podľa čl. 6 (1) písm. b) GDPR, ktoré vyplývajú Klientom ako zamestnávateľom v súvislosti so zabezpečením stravovania a/alebo poskytnutia iných služieb a tovarov pre seba alebo pre svojich Zákazníkov ako zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce a súvisiacimi právnymi predpismi alebo inými právnymi predpismi.

Plnenie zmluvných povinností (vrátane plnenia predzmluvných povinností) podľa čl. 6 (1) písm. b) GDPR, ktoré vyplývajú Poskytovateľom a/alebo Klientom a/alebo Kupujúcim a/alebo Držiteľom karty zo zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou.

 

údaje Zákazníkov – zamestnancov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, osobné číslo zamestnanca slúžiace na pracovnoprávne účely, trvalý pobyt, telefónne číslo, e-mail;
údaje Klientov – našich zmluvných partnerov, ak ide o fyzickú osobu alebo zástupcu (štatutára) právnickej osoby, ktorou je fyzická osoba v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, údaje týkajúce sa platby, a ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresu miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;

kontaktné údaje v rozsahu telefónne číslo, a elektronická adresa;

údaje Poskytovateľov našich zmluvných partnerov, ak ide o fyzickú osobu alebo zástupcu právnickej osoby, ktorou je fyzická osoba (štatutár) v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, údaje týkajúce sa platby, a ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresu miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;

kontaktné údaje v rozsahu telefónne číslo, a elektronická adresa;

údaje Klientov alebo Poskytovateľov potrebné na administratívne účely v rozsahu titul, meno, priezvisko, elektronická adresa a telefón kontaktnej osoby, ktorej sú zasielané faktúry alebo ktorá uskutočňuje platby;

údaje Kupujúceho v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, údaje týkajúce sa platby, telefónne číslo, elektronická adresa a údaje Kupujúceho potrebné na administratívne účely (doručenie karty) v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica, súpisné/popisné číslo, mesto, PSČ) a ak má byť karta objednaná Kupujúcim doručená priamo Držiteľovi karty údaje Držiteľa karty na administratívne účely (doručenie karty) v rozsahu:  meno, priezvisko, (ulica, súpisné/popisné číslo, mesto, PSČ),

údaje Držiteľov karty v rozsahu: meno, priezvisko, elektronická adresa

priamy marketing formou e-mailov na základe ust. § 116 (3) zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách Vám môžeme zasielať obchodné oznámenia (newsletter) formou priameho marketingu na Vašu emailovú adresu, pokiaľ sme túto získali v súvislostí s poskytovaním našich Produktov. Osobné údaje spracúvame na základe oprávnených záujmov podľa čl. 6 (1) písm. f) GDPR.

Účelom zasielania newslettrov je náš záujem oboznámiť Vás so zmenou legislatívy, ktorá úzko súvisí s našimi Produktami ako aj oboznámiť Vás o našich nových Produktoch.

Samozrejme máte možnosť sa kedykoľvek jednoducho a bezplatne odhlásiť z odberu týchto e-mailov. Táto možnosť je Vám poskytnutá na konci každého emailu, ktorý od nás obdržíte. Súčasne máte možnosť také použitie Vašich osobných údajov celkom odmietnuť.

kontaktné a identifikačné údaje v rozsahu elektronická adresa, titul, meno a priezvisko;
priamy marketing formou poštovej zásielky obchodné oznámenia (newsletter) formou priameho marketingu poštovou zásielkou Vám zasielame na Vašu adresu, pokiaľ sme túto získali v súvislostí s poskytovaním našich Produktov. Uvedené osobné údaje spracúvame na základe oprávnených záujmov podľa čl. 6 (1) písm. f) GDPR našej spoločnosti alebo priamo Vás ako dotknutých osôb, pričom v týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv.

Účelom zasielania newslettrov je náš záujem, oboznámiť Vás so zmenou legislatívy, ktorá úzko súvisí s našimi Produktami ako aj oboznámiť Vás o našich nových Produktoch.

V prípade, že nemáte záujem o zasielanie newslettrov máte možnosť namietať voči ich zasielaniu, a to prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

kontaktné a identifikačné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa (sídlo /miesto podnikania);
priamy marketing formou telefonických hovorov a služba Infoservis priamy marketing formou telefonických hovorov vykonávame na telefónne čísla, získané v súvislostí s poskytovaním našich Produktov. Na základe oprávnených záujmov podľa čl. 6 (1) písm. f) GDPR našej spoločnosti alebo priamo Vás alebo držiteľov Karty DOXX, ako užívateľov Produktov našej spoločnosti, a ako dotknutých osôb a v niektorých prípadoch aj na základe súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 (1) písm. a) GDPR, pričom v týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv, a to s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Účelom týchto telefonických hovorov je náš záujem, oboznámiť Vás so zmenou legislatívy, ktorá úzko súvisí s našimi Produktami ako aj oboznámiť Vás o našich nových Produktoch. V prípade, že nemáte záujem o takéto telefonické hovory máte možnosť namietať volanie, a to priamo osobe ktorá Vás oslovila alebo prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov. Rovnako máte možnosť tejto osobe Vami udelený súhlas odvolať.

Účelom služby Infoservis je skvalitňovanie poskytovania našich služieb.

Klienti alebo Kupujúci sú v úvode každého telefonického hovoru upozornení, že telefonické hovory sú automaticky nahrávané a uchovávané najmä z dôvodu zabezpečenia kvality poskytovaných služieb.

Ak si Klient nepraje, aby bol telefonický rozhovor nahrávaný a uchovaný, mal by po upozornení na nahrávanie hovoru ukončiť telefonické spojenie. V prípade potreby má možnosť zvoliť si inú formu komunikácie s našou spoločnosťou. Bez vyhotovovania zvukového záznamu nemôžeme s Klientom alebo Kupujúcim ďalej komunikovať takouto formou, a teda v prípade potreby ani vybaviť jeho požiadavky.

V prípade priameho marketingu formou telefonických hovorov a služba Infoservisu vykonávaného na právnom základe súhlasu dotknutej osoby je možné súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu infoservis@fpoho.sk.

kontaktné a identifikačné údaje v rozsahu telefónne číslo, titul, meno a priezvisko;
aplikácia Karta DOXX v mobile a/alebo eStravenky (elektronické stravné lístky) plnenie zmluvných povinností podľa čl. 6 (1) písm. b) GDPR, ktoré vyplývajú dotknutým osobám ako používateľom aplikácie a našej spoločnosti ako prevádzkovateľovi aplikácie. osobné údaje, ktoré dotknutá osoba zadáva do mobilnej aplikácie v rozsahu: aktivačný kód, PIN, email;
E-KANTINA plnenie zmluvných povinností podľa čl. 6 (1) písm. b) GDPR, ktoré vyplývajú dotknutým osobám ako používateľom Produktu a našej spoločnosti ako prevádzkovateľovi Produktu.; údaje Zákazníkov – zamestnancov v rozsahu: meno, priezvisko, trvalý pobyt, telefónne číslo, e-mail uvedené v osobnom profile zamestnanca na  www.ekantina.sk, osobný QR kód a údaje, ktoré Zákazník uviedol vo svojom profile vo vlastnom záujme skvalitnenia poskytovania služieb, ktoré sú pre neho špecifické, ale ktoré bez iných osobných údajov nie sú informáciami, vďaka ktorým možno Zákazníka identifikovať priamo alebo nepriamo;

údaje Klientov – našich zmluvných partnerov, ak ide o fyzickú osobu zamestnávateľa v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresu miesta podnikania, údaje týkajúce sa platby, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, telefónne číslo, e-mail;

údaje Poskytovateľov našich zmluvných partnerov, ak ide o fyzickú osobu zamestnávateľa: v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresu miesta podnikania, telefónne číslo, e-mail uvedené v profile Poskytovateľa na  www.ekantina.sk, údaje týkajúce sa platby, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;

vybavovanie reklamácii plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 (1) písm. c) GDPR, ktoré nám vyplývajú z platných právnych prepisov; údaje, ktoré sú potrebné za účelom splnenia povinností vyplývajúcich nám z riadneho vybavenia reklamácie (napr. identifikačné údaje v rozsahu, meno, priezvisko, číslo bankového účtu);
štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu plnenia zákonných povinností podľa čl. 6 (1) písm. c) GDPR, ktoré nám vyplývajú zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike; údaje, ktoré sú potrebné za účelom splnenia povinnosti archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely;
vedenie personálnej a mzdovej agendy plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 (1) písm. c) GDPR, ktoré nám vyplývajú z platných právnych prepisov, na základe oprávnených záujmov podľa čl. 6 (1) písm. f) GDPR našej spoločnosti alebo priamo zamestnancov ako dotknutých osôb, pričom v týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do práv alebo na základe plnenia zmluvných povinností podľa čl. 6 (1) písm. b) GDPR v oblasti pracovného práva (plnenie predzmluvných právnych vzťahov) a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany, a to napríklad na základe Zákonníka práce, pričom detailnú informáciu k uvedenému poskytneme každému zamestnancovi pri uzatvorení pracovnej zmluvy; údaje našich zamestnancov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, pracovné zaradenie, dátum vzniku a dátum skončenia pracovného pomeru, údaje súvisiace so vzdelávaním zamestnancov a zvyšovaním ich kvalifikácie a ďalšie informácie, ak ich požaduje platný právny poriadok Slovenskej republiky;
účtovné a daňové účely plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 (1) písm. c) GDPR, ktoré nám vyplývajú z platných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a správy daní; údaje obchodných partnerov v rozsahu: titul, meno, priezvisko obchodných partnerov, ktorými sú fyzické osoby alebo fyzické osoby zastupujúce alebo konajúce v prospech právnických osôb a ďalšie informácie, ak ich poskytnutie za účelom výkonu činnosti požaduje platný právny poriadok Slovenskej republiky;
mimoriadne situácie plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 (1) písm. c) GDPR, ktoré vyplývajú z právnej úpravy vyvolanej mimoriadnymi situáciami, núdzovými a inými obdobnými stavmi pri potrebe varovania obyvateľstva pred ohrozením života, zdravia  majetku údaje zákazníkov, klientov, poskytovateľov, zmluvných partnerov a našich zamestnancov v rozsahu: telefónne číslo
zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky prostredníctvom nevyhnutných súborov cookies na základe oprávnených záujmov podľa čl. 6 (1) písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spracúvať Vaše osobné údaje prostredníctvom nevyhnutných súborov cookies, spočíva v zabezpečení riadneho chodu webovej stránky údaje návštevníkov webovej stránky. Podrobnejšie informácie o spracúvaných údajoch prostredníctvom súborov cookies sa dozviete v našich Zásadách cookies
analýza správania sa návštevníkov webovej stránky na marketingové účely a účely zlepšenia webovej stránky prostredníctvom analytických, reklamných, funkčných, výkonnostných a iných súborov cookies
na základe súhlasu podľa čl. 6 (1) písm. a) GDPR údaje návštevníkov webovej stránky. Podrobnejšie informácie o spracúvaných údajoch prostredníctvom súborov cookies sa dozviete v našich Zásadách cookies

4. Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

4.1   Spoločnosť DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o. si je vedomá dôležitosti ochrany Vašich osobných údajov. Akékoľvek osobné údaje, a to bez ohľadu na to, či patria našim zamestnancom, Klientom, Kupujúcim, Zákazníkom, Držiteľom karty, Poskytovateľom alebo tretím osobám, sprístupňujeme len tým osobám a v tej v miere, aká je nevyhnutná na plnenie zákonných povinností a na poskytovanie našich služieb. Zároveň dbáme na to, aby ich príjemcovia boli spoľahlivé subjekty dodržiavajúce svoje zákonné povinnosti, pričom s nimi za účelom ochrany Vašich osobných údajov uzatvárame zmluvy obsahujúce tieto záväzky a zároveň ich zaviažeme k povinnosti mlčanlivosti.

4.2    Vaše osobné údaje ďalej výlučne v nevyhnutnom rozsahu sprístupňujeme sprostredkovateľom, s ktorými máme za účelom ochrany osobných údajov uzatvorenú písomnú zmluvu ako napríklad našim účtovným poradcom, našim právnym zástupcom alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo technickej a bezpečnostnej podpory našej spoločnosti a obchodným partnerom v rozsahu potrebnom pre plnenie si zmluvných povinností a to najmä údaje Klientov našim Poskytovateľom, ak zákazníci – zamestnanci Klienta – využívajú služby Poskytovateľa a súčasne pošte alebo spoločnostiam zabezpečujúcim doručenie našich Produktov, call centrám, ďalej audítorom, bankám (napr. ak reklamujete vo svojej banke duplicitnú platbu, poskytneme Vašej banke súčinnosť za účelom vybavenia reklamácie), Národnej banke Slovenska, orgánom činným v trestnom konaní (napr. ak máme dôvodné podozrenie, že Vaša platobná karta je zneužívaná). Vaše osobné údaje ďalej v nevyhnutnom rozsahu poskytujeme prijímateľovi na základe zákonného príkazu zákonom určeným príjemcom (napr. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky). V prípade, ak sprístupňujeme Vaše osobné údaje takýmto príjemcom, na požiadanie Vám poskytneme ich konkretizovaný zoznam, pokiaľ nám to zákonná úprava umožňuje.

4.3   Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu alebo ho oznámiť, napr. v prípade neautorizovaného alebo podvodného konania a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. V takýchto prípadoch môžu byť dotknuté osobné údaje zdieľané aj s orgánmi činnými v trestnom konaní a Národnou bankou Slovenska.

5. Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

5.1          Vaše osobné údaje neprenášame to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a Európskej únie (Island, Nórsko a Lichtenštajnsko). Využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými na území EÚ.

5.2         V osobitných prípadoch môžu byť Vaše údaje získané pri používaní našej webovej stránky prenášané do Spojených štátov, bližšie informácie nájdete v časti 11 tejto Politiky.

6. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

6.1          Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú, ak nám platný právny poriadok SR neukladá povinnosť uchovávať ich dlhšie, napríklad z dôvodu vybavovania a prijímania reklamácií, riešenia súdnych sporov, archivácie, povinností vyplývajúcich z boja proti nelegálnej činnosti alebo účtovných povinností.

6.2          V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, prestaneme ich uchovávať, pokiaľ súhlas odvoláte.

6.3          Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe zákona, uchovávame ich tak dlho, ako nám to prikazuje príslušná právna úprava. Ak spracúvame osobné údaje na základe zákona a tento neurčuje dobu ich uchovávania, uchovávame Vaše osobné údaje po dobu 5 rokov, a to z dôvodu, ak by bolo potrebné použiť ich v prípade objasnenia vzniknutých sporov.

6.4          V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe zmluvy a platný právny poriadok SR neurčuje inak, uchovávame ich po jej ukončení po dobu 5 rokov, a to z dôvodu, ak by bolo potrebné použiť ich v prípade súdneho či iného sporu.

6.5          V prípade, ak máte záujem o bližšie informácie, týkajúce sa doby uchovávania Vašich osobných údajov, môžete nás o ne požiadať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

6.6         Osobné údaje spracúvané prostredníctvom súborov cookies spracúvame po dobu platnosti udeleného súhlasu, nevyhnutné cookies spracúvame najviac po dobu 1 roka. Podrobnejšie informácie o dobe spracúvania osobných údajov prostredníctvom súborov cookies sa dozviete v našich Zásadách cookies.

 

7. Ako o Vás získavame osobné údaje?

7.1         Ak ste v pozícii Klienta alebo Poskytovateľa, získavame osobné údaje najmä prostredníctvom registrácie a uzatvorenia zmluvy.

7.2        Ak ste v pozícii Zákazníka, získavame Vaše osobné údaje od Klienta alebo v prípade využívania našej mobilnej aplikácie „Karta v mobile“, „eDOXX“ , E-KANTINA alebo Vašej registrácie na webovej stránke www.fpoho.sk, priamo od Vás.

7.3         Ak ste v pozícii Kupujúceho, získavame osobné údaje prostredníctvom objednávky na našej webovej stránke.

7.4         Ak ste v pozícii Držiteľa karty získavame Vaše osobné údaje od Kupujúceho alebo prostredníctvom objednávky na našej webovej stránke.

7.5         V prípade využívania našej mobilnej aplikácie „Karta v mobile“ a/alebo „eDOXX“ alebo Vašej registrácie na webovej stránke www.fpoho.sk, získavame Vaše osobné údaje priamo od Vás.

7.6         Ak ste našimi zamestnancami alebo inými zmluvnými partnermi, Vaše údaje získavame predovšetkým od Vás pri uchádzaní sa o zamestnanie alebo pri uzatvorení pracovnej zmluvy alebo pri uzatvorení obchodnej zmluvy.

7.7        Ak ste návštevníkom našej webovej stránky www.fpoho.sk, Vaše údaje získavame od Vás automaticky navštívením webovej stránky alebo rozšírene až po udelení súhlasu s využívaním osobitných kategórií súborov cookies. Podrobnejšie informácie spracúvaní osobných údajov prostredníctvom súborov cookies sa dozviete v našich Zásadách cookies.

 

8. Ako Vaše údaje používame?

8.1       Ako vyplýva z vyššie uvedenej tabuľky, získavame len tie údaje, ktoré potrebujeme na to, aby sme Vám poskytli kvalitné služby v súlade so zákonnou úpravou. Vaše osobné údaje chránime a zabezpečujeme, aby boli používané výlučne na ten účel, na ktorý sme ich získali. Naši zamestnanci, ktorí sú oprávnení s Vašimi osobnými údajmi pracovať, sú vyškolení tak, aby zabezpečili Vašu ochranu. Z tohto dôvodu platí, že ak:

8.1.1    sme Vaše osobné údaje potrebovali za účelom zabezpečenia stravovacích služieb alebo iných služieb alebo poskytnutia tovarov, použili sme ich presne za týmto účelom a zákonom schváleným spôsobom;

8.1.2    sme Vaše osobné údaje získali z dôvodu plnenia si zákonných povinností spojených s našou činnosťou, napr. za účelom fakturácie a ďalších účtovných povinností, používame a spracúvame ich spôsobom určeným takýmto zákonom;

8.1.3    spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu oprávneného záujmu, tento nájdete uvedený v tabuľke v časti 3 tejto Politiky a môžete sa spoľahnúť, že budú použité výlučne v snahe takýto oprávnený záujem zabezpečiť;

8.1.4    máme Vaše osobné údaje vďaka tomu, že ste nám udelili súhlas, spracúvame ich za účelom a spôsobom, ktorý je v ňom uvedený, avšak len dovtedy, kým takýto súhlas neodvoláte.

8.2       Zdôrazňujeme, že medzi naše povinnosti patrí aj spolupráca so štátnymi inštitúciami a ak sme povinní poskytnúť Vaše osobné údaje v prípade ich žiadosti alebo v prípade konania pred správnymi alebo súdnymi orgánmi, máme právo Vaše osobné údaje spracúvať aj za týmito účelmi.

9. Aké práva máte ako dotknutá osoba?

9.1        Právo na prístup k údajom

9.1.1     Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či a ako spracúvame Vaše osobné údaje a ak áno, aké údaje a komu ich poskytujeme. Rovnako máte právo žiadať prístup k týmto údajom, a to formou jednoduchej žiadosti zaslanej na kontaktné údaje uvedené v úvode tejto Politiky. Prosíme Vás, aby ste sa v žiadosti nezabudli identifikovať a poskytnúť nám kontaktné údaje, na ktoré môžeme zaslať odpoveď (napr. e-mailovú adresu).

9.2      Právo na opravu a doplnenie

9.2.1     Pokiaľ máte pocit, že niektoré z osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sú nesprávne, môžete od nás požadovať ich opravu. Taktiež od nás môžete požadovať doplnenie údajov, ktoré považujete za neúplne. Prosíme Vás, aby ste v takom prípade nezabudli jasne a zrozumiteľne uviesť v čom podľa Vášho názoru spočíva nesprávnosť alebo neúplnosť osobných údajov, informáciu o tom, ako si želáte opravu uskutočniť a ak je to potrebné, aj dôkazy o ich nesprávnosti.

9.3        Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

9.3.1     Máte právo požadovať od nás vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, pričom v určitých zákonom určených prípadoch sme povinní tejto žiadosti vyhovieť. Upozorňujeme však, že v niektorých prípadoch nám GDPR umožňuje odmietnuť Vašu žiadosť o vymazanie, napríklad, ak je ich spracúvanie potrebné na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého výskumu či na štatistické účely alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

9.4        Právo na obmedzenie spracúvania

9.5        Máte právo obmedziť rozsah, v akom spracúvame Vaše osobné údaje, ak:

9.5.1     ste napadli správnosť osobných údajov, a to až pokiaľ neoveríme správnosť osobných údajov;

9.5.2     je spracúvanie protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

9.5.3     už osobné údaje nepotrebujeme, ale Vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

9.5.4     namietate oprávnenosť našich záujmov na spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vami uvedenými oprávnenými dôvodmi.

9.6        Právo na prenosnosť údajov

9.6.1     Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte a preniesť tieto údaje k inému prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi. Toto právo sa však týka len údajov, na spracúvanie ktorých ste nám udelili svoj súhlas alebo sa spracúvajú na základe zmluvného vzťahu s Vami a sú spracúvané automatizovanými prostriedkami. Taktiež je toto právo možné využiť len v rozsahu, v akom nemá nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb.

9.7        Právo namietať

9.7.1     V niektorých prípadoch máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. Ide najmä o spracúvanie, ktoré vykonávame na právnom základe našich oprávnených záujmov, alebo napríklad pri spracúvaní osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely.

9.7.2      V praxi k vzneseniu námietok proti spracúvaniu väčšinou dôjde pokiaľ z nejakého dôvodu nesúhlasíte so spôsobom, akým spracúvame Vaše osobné údaje, napríklad podľa tejto politiky. V takom prípade je potrebné, aby ste nás o svojich námietkach informovali. Prosíme Vás, aby ste uviedli jasný a zrozumiteľný opis okolností, na základe ktorých sa domnievate, že predmetné spracúvanie neprimerane zasahuje do Vašich práv a slobôd.

9.8        Práva týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

9.8.1     Naša spoločnosť nepraktizuje automatizované individuálne rozhodovanie, t.j. rozhodovanie bez ľudského zásahu. Pokiaľ by však k nemu dochádzalo, mali by ste právo žiadať, aby sa na Vás takéto rozhodovanie nevzťahovalo, ak by takéto rozhodnutie malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo Vás obdobne významne ovplyvňovali.

9.9        Právo kedykoľvek odvolať súhlas

9.9.1     Pokiaľ ste pri návšteve našej webovej stránky súhlasili s používaním súborov cookies, máte právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas. Môžete tak urobiť v Nastaveniach cookies. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

9.10       Právo podať sťažnosť

9.10.1     V prípade, že budete mať akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Naša spoločnosť sa vždy bude snažiť vyriešiť akékoľvek sporné záležitosti k Vašej spokojnosti.

9.10.2     Pokiaľ by ste však s našim postupom neboli spokojný, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, o ktorom nájdete bližšie informácie prostredníctvom https://dataprotection.gov.sk/uoou/. Sťažnosť môžete podať aj prostredníctvom e-mailu: statny.dozor@pdp.gov.sk.

10. Bezpečnostné opatrenia

10.1          V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme chránili Vaše osobné údaje pomocou najnovších technológii, najmä, nie však výlučne pred stratou, sfalšovaním, zneužitím alebo prístupom tretích osôb.

10.2          Na prenos mimoriadne citlivých osobných údajov cez internet, ako sú napríklad údaje o kreditných kartách, používame výlučne šifrované prenosové cesty a dodržiavame štandardy zabezpečenia platobných kariet (PCI DSS), ktoré sú súborom zásad a postupov optimalizovať bezpečnosť transakcií s kreditnými, debetnými a platobnými kartami a chrániť držiteľov kariet pred zneužitím ich osobných údajov. Akonáhle dostaneme vaše osobné údaje, použijeme prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu. Naše interné spracovanie prebieha vo vnútri VPN, ktorá je chránená pred otvoreným internetom a vo vnútri ktorého je každá komunikácia šifrovaná. Pokiaľ ide o osoby ktorým sprístupňujeme Vaše osobné údaje, bližšie informácie nájdete v časti 4 tejto Politiky.

11. Analytické a reklamné služby

11.1          Spolupracujeme so spoločnosťami, ktoré nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Takéto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o Vašich interakciách týkajúcich sa našich Produktov.

11.2          Naša webová lokalita používa napríklad službu Google Analytics, ktorá je webovou analytickou službou, ktorú poskytuje poskytovateľ tretej strany Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics slúži na vyhodnotenie používania našich webových stránok, zostavovanie prehľadov o činnosti webových stránok a ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu. Informácie generované cookies o vašom používaní webových stránok sú zvyčajne prenášané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Primerané záruky pri prenose údajov spoločnosťou Google tvoria štandardné zmluvné doložky.

Štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov do tretích krajín boli prijaté rozhodnutím Európskej komisie. Viac informácií o danom rozhodnutí sa môžete dozvedieť na: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=sk

12. Cookies a doplnky sociálnych médií

12.1          Na našich webových stránkach používame cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Súbor cookie umožňuje serveru jednoznačne identifikovať prehliadač na každej stránke. Cookies nepoškodzujú Váš počítač a neobsahujú vírusy.

12.2        Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom súborov cookies a doplnkov sociálnych médií sa dozviete v našich Zásadách cookies.

13. Zmeny Politiky na ochranu osobných údajov

13.1          Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek túto Politiku upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme túto Politiku podstatným spôsobom, túto zmenu Vám oznámime na  webovej stránke www.fpoho.sk alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

00421415005278
Objednávanie a infoservis
Call Now Button