fbpx

Avízo k športovým poukazom

30. apríla 2019
DOXX - Stravné lístky
1 461

 

Parlament bude pravdepodobne na júnovej schôdzi posudzovať poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Navrhovaná úprava zákona a zavedenie športových poukazovpodporiť športovanie detí a mládeže.

Za formu podpory poslanci navrhujú dobrovoľný príspevok zamestnávateľa na pomernú úhradu výdavkov, ktoré jeho zamestnanec vynakladá na pravidelnú športovú činnosť svojho dieťaťa. Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca, ktoré nedovŕšilo 18 rokov, má trvalý pobyt alebo obdobný pobyt na území SR, a ktoré je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii podľa osobitného predpisu po dobu najmenej 6 mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok, v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.

U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Zdroj: www.nrsr.sk

Sportove poukazy DOXX Stravne listky - Avízo k športovým poukazom

#doxxstravnelistky  #sportovypoukaz

 

00421415005278
Objednávanie a infoservis
Call Now Button