fbpx

Rekapitulácia k príspevkom na stravovanie zamestnancov

12. novembra 2020
DOXX - Stravné lístky
4 688

 

 • Zamestnávateľ je povinný podľa Zákonníka práce, § 152 zabezpečiť stravovanie zamestnancov alebo finančný príspevok na stravovanie.
 • K dispozícii na zabezpečenie stravovania má zamestnávateľ buď vlastné stravovacie zariadenie, prípadne zazmluvnené stravovacie zariadenie
 • Ak zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie, tak má k dispozícii dve formy prispievania na stravu: 1.stravovacie poukážky (papierová a/alebo elektronická podoba) a 2. od 1.3.2021 aj finančný príspevok na stravovanie
 • POZOR: v prípade, kedy zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie vo vlastnom zariadení alebo zazmluvnenom zariadení, tak si zamestnanec nemôže vyberať medzi poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie (okrem špeciálnych prípadov uvedených v zákone), t.j. medzi kantínou a stravenkami/finančným príspevkom sa podľa Zákonníka práce nedá vyberať.
 • Stravné lístky sú teda jedna z foriem stravovania zamestnancov podľa Zákonníka práce, §152.
 • Maximálna výška stravného je aktuálne stanovená výškou stravného na jeden deň od 5 do 12 hodín počas pracovnej cesty, a to podľa Zákona o cestovných náhradách vo výške 5,10 €
 • V nadväznosti na maximálnu výšku je určená aj minimálna výška stravného ako 75 % z výšky cestovných náhrad od 5 – 12 hodín, t.j. v súčasnosti 3,83 €
 • Zamestnávateľ prispieva 55 % zo sumy stravného, minimálne 2,11 €, maximálne 2,81 €
 • Zamestnanec si prispieva 45 % zo sumy stravného
 • Zákonník práce sa zmenil od 1.3.2021 hlavne v tom, že zamestnávateľ môže prispievať na stravovanie zamestnanca aj finančným príspevkom na stravovanie
 • Pri finančnom príspevku na stravovanie – príspevok zamestnávateľa nad 2,81 € podlieha daniam a odvodom ako pri zamestnancovi tak aj pri zamestnávateľovi, pretože je to príjem navyše. Pri stravenkách suma straveniek nad 5,10 € je pre stravníka/zamestnanca daniam a odvodom nepodlieha. Daňová a odvodová nerovnosť sa preto týka len tých, ktorí majú dnes príspevky na stravu vyššie ako 5,10 €. A ako vieme, tých je v SR minimum.
 • Stravné lístky vznikli na to, aby sa zamestnávateľovi zjednodušilo zabezpečenie stravovania zamestnancov a zároveň, aby zamestnanci realizovali stravovanie na Slovensku, v slovenských reštauráciách a obchodoch.
 • V minulosti gastrolístok prevyšoval ceny v reštauráciách a zamestnanci si obedy v reštauráciách a menučkových podnikoch mohli dovoliť (pamätáme si ako bol problém s vydávaním z gastráčov).
 • Už niekoľko rokov však stravné a gastrolístky nepokrývajú náklady na obedy a musíme si ako zamestnanci na stravu doplácať každý deň.
 • Vysoké ceny v reštauráciách nekompenzované výškou gastrolístka tiež môžu spôsobovať, prečo ľudia za stravenky viac nakupujú v obchodoch.
 • Od 1.1.2022: „Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, ak nejde o prípady podľa odseku 6, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise.“
 • Zákon explicitne nehovorí ako to má zamestnávateľ urobiť. Z praxe personalistov a zo školení účtovných a daňových poradcov však vyplýva, že zamestnávateľ by mal mať v internej smernici uvedené, ako chce, aby výber prebiehal. Napríklad v internej smernici k stravnému môže byť uvedené, že zamestnanec môže svoj záujem o formu príspevku na stravovanie nahlásiť vždy do 15. decembra v roku, a pri nových zamestnancoch pri nástupe.
 • Zákon o sociálnom fonde hovorí o pravidlách, ako firmy tvoria tzv. Sociálny fond na podporu zamestnancov – na stravovanie, cestovné, regeneráciu,…. Čiže zamestnávateľ môže zo svojho sociálneho fondu znížiť tú časť, ktorou si na stravovanie alebo stravenky alebo finančný príspevok prispieva zamestnanec.
 • Zmena výšky stravného sa určuje podľa indexu spotrebiteľských cien potravín a nápojov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR ) prepočítava index rastu stravného pravidelne na mesačnej báze podľa cien surovín na prípravu jedál zaradených do koša potravín a nápojov. Po zmrazení stravného má byť opätovne zvýšená min. hodnota od 1.1.2022 o percento, ktoré k danému dátumu bude vypočítané od posledného zvyšovania, čo môže byť napr. aj 15 %. Tomu predchádza automatický legislatívny proces v gescii MPSVaR trvajúci 2-3 mesiace. Zverejnením opatrenia MPSVaR v Zbierke zákonov od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po zverejnení sa zvýšenie začne realizovať v praxi. t.j. ak bude index, čiže číslo, vyjadrujúce ako narástli ceny potravín a nápojov napr. 1,15, tak sa maximálne stravné zvýši 5,10 € x 1,15. Minimálne stravné by tak bolo 5,87 €.
00421415005278
Objednávanie a infoservis
Call Now Button